منابع آزمون دکتری آزاد, سراسری | منابع آزمون دکتری وزارت بهداشت

منابع آزمون دکترا, منابع ازمون دکتری, منابع کنکور دکتری, اخبار آزمون دکتری 96, منابع آزمون دکتری 96, منابع آزمون کنکور دکتری , منابع PhD, سوالات ازمون دکتری, جزوات آزمون دکتری, پذیرش آزمون دکتری, آزمون دکتری97, آزمون دکترا 96, آزمون دکتری 96, دکتری سراسری97, آزمون دکتری آزاد97, آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد, آزمون مصاحبه دکتری, آزمون مصاحبه دکترا, راه های قبولی در دکتری, روش قبولی در دکتری, دانلود سوالات کنکور دکتری, منابع آزمون دکتری سراسری, منابع آزمون دکتری آزاد, منابع کنکور دکتری, آزمون دکتری فنی مهندسی, آزمون دکتری دامپزشکی, آزمون دکتری علوم پایه, آزمون دکتری علوم پزشکی, آزمون دکتری علوم انسانی, آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی, آزمون دکتری هنر, آزمون دکتری زبان, آزمون دکتری تربیت بدنی, مشاوره آزمون دکتری, جزوات تضمينی دکتری, جزوه دکتری, جزوه درسی دکتری, جزوه کنکور دکتری, مرجع آزمون دکتری, دکتری تخصصی آزاد, دکتری تخصصی دانشگاه آزاد, منابع دکتری ازاد,منابع دکترا ازاد,  ثبت نام آزمون دکتری96, اعلام نتيجه آزمون دکتری96, دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 96 , منابع آزمون مرحله دوم دكتری,منابع آزمون دکتری, منابع آزمون دکتری, منابع آزمون دکترا, سنجش امیرکبیر, سنجش امیرکبیر, منابع ازمون دکتری, منابع کنکور دکتری, اخبار, آزمون, دکتری 94, دکتری 95, دکتری 96, دکتری 97, دکترا, دکتری, آزمون, منابع آزمون دکتری حقوق, منابع دکتری حقوق جزا, منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری حقوق 96, منابع دکتری حقوق خصوصی 96, ضرایب دکتری حقوق خصوصی, منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی 96, ضرایب دکتری حقوق خصوصی, منابع آزمون دکتری حقوق 97, منابع دکتری حقوق خصوصی سراسری, منابع دکتری حقوق عمومی, منابع آزمون دکتری مدیریت, دکتری آزمون, کنکور, کنکور دکتری, PhD, منابع, سوالات, جزوات, پذیرش, اخبار, سراسری, دکترا 94, دکترا 95, دکترا 96, دکتری 96, دکتری سراسری, دکتری آزاد, دکتری تخصصی دانشگاه آزاد, مصاحبه دکتری, مصاحبه دکترا, راه های قبولی در دکتری, روش قبولی در دکتری, دانلود, سوالات کنکور دکتری, دکتری سراسری, دکتری آزاد, منابع آزمون دکتری سراسری, منابع آزمون دکتری آزاد, منابع کنکور دکتری, آزمون دکتری فنی مهندسی, آزمون دکتری دامپزشکی, آزمون دکتری علوم پایه, آزمون دکتری علوم پزشکی, آزمون دکتری علوم انسانی, آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی, آزمون دکتری هنر, آزمون دکتری زبان, آزمون دکتری تربیت بدنی, مشاوره دکتری, جزوات دکتری, جزوه دکتری, جزوه درسی دکتری, جزوه کنکور دکتری, مرجع آزمون دکتری, دکتری تخصصی آزاد, دکتری تخصصی دانشگاه آزاد, دکتری ازاد, دکترا ازاد, زمان امتحان تخصص دامپزشکی, دکترای تخصصی دامپزشکی, منابع phd دامپزشکی,تاریخ آزمون تخصص دامپزشکی, منابع دکتری دامپزشکی 95, منابع دکتری دامپزشکی 96, منابع دکتری دامپزشکی 97,دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد باستان شناسی, منابع ارشد باستان شناسی دانشگاه تهران, منابع ارشد باستان شناسی 95, منابع ارشد باستان شناسی 96, منابع ارشد باستان شناسی 97,سرفصل دروس کارشناسی ارشد باستان شناسی,کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه آزاد,دروس رشته باستان شناسی, منابع دکتری حقوق جزا, منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری حقوق 95, منابع آزمون دکتری حقوق 96, منابع آزمون دکتری حقوق 97, منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی 95, منابع دکتری حقوق خصوصی 95,ضرایب دکتری حقوق خصوصی, منابع دکتری حقوق خصوصی سراسری, منابع دکتری حقوق عمومی, منابع دکتری ادبیات فارسی 95, منابع دکتری ادبیات فارسی 96, منابع دکتری ادبیات فارسی 97, منابع آزمون دکتری ادبیات فارسی 95, منابع آزمون دکتری ادبیات فارسی 96, منابع آزمون دکتری ادبیات فارسی 97,گرایش های دکترای ادبیات فارسی, منابع آزمون دکترای ادبیات فارسی دانشگاه سراسری,نمونه سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی, منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد, منابع دکتری ادبیات فارسی 96, منابع دکتری ادبیات فارسی 97, منابع دکتری ادبیات فارسی 95, منابع آزمون دکتری اقتصاد 95, منابع آزمون دکتری اقتصاد 96, منابع آزمون دکتری اقتصاد 97, منابع دکتری اقتصاد 95, منابع دکتری اقتصاد 96, منابع دکتری اقتصاد 97,گرایش های دکتری اقتصاد, دکتری اقتصاد مالی, منابع دکتری اقتصاد کلان, دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد, منابع دکتری تاریخ 95, منابع دکتری تاریخ 96, منابع دکتری تاریخ 97, منابع دکتری تاریخ اسلام, منابع دکتری تاریخ ایران اسلامی, منابع تاریخ ایران, منابع دکتری 95, منابع دکتری 96, منابع دکتری 97, منابع آزمون دکتری 95, منابع آزمون دکتری 96, منابع آزمون دکتری 97, منابع دکتری تاریخ 95, منابع دکتری تاریخ 96, منابع دکتری تاریخ 97, منابع دکتری تاریخ اسلام, دکترای تاریخ ایران باستان, منابع تاریخ ایران, منابع آزمون دکتری تاریخ ایران پیش از اسلام, دکتری تاریخ تشیع, منابع تاریخ ایران بعد از اسلام, منابع دکتری تربیت بدنی 95, منابع دکتری تربیت بدنی 96, منابع دکتری تربیت بدنی 97, منابع آزمون دکتری تربیت بدنی 95, منابع آزمون دکتری تربیت بدنی 96, منابع آزمون دکتری تربیت بدنی 97, منابع دکتری تربیت بدنی 95-96, منابع دکتری تربیت بدنی سال 95, منابع دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی, دکتری تربیت بدنی دانشگاه آزاد, منابع جدید دکتری تربیت بدنی, منابع آزمون دکتری تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی, منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه تهران, منابع دکتری آلودگی محیط زیست 95, منابع دکتری آلودگی محیط زیست 96, منابع دکتری آلودگی محیط زیست 97, دکتری محیط زیست پیام نور, منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد, منابع دکتری محیط زیست سراسری, دکترای محیط زیست دانشگاه آزاد, منابع دکتری آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد, منابع دکتری مهندسی محیط زیست, منابع دکترا علوم اجتماعی و مددکاری 95, منابع دکترا علوم اجتماعی و مددکاری 96, منابع دکترا علوم اجتماعی و مددکاری 97, منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی 95, منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی 96, منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی 97, منابع دکتری علوم اجتماعی 95, منابع دکتری علوم اجتماعی 96, منابع دکتری علوم اجتماعی 97, منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی و مددکاری 95, منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی و مددکاری 96, منابع آزمون دکتری علوم اجتماعی و مددکاری 97,مبانی تاریخ اجتماعی ایران, منابع دکتری علوم اجتماعی و مددکاری فرهنگی,گرایش های دکتری علوم اجتماعی و مددکاری, دکترای علوم ارتباطات دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد, دکترای فرهنگ و ارتباطات, منابع دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد, دکترای حقوق ارتباطات,نمونه سوالات دکتری علوم ارتباطات,رشته ارتباطات, منابع دکتری علوم سیاسی 95, منابع دکتری علوم سیاسی 96, منابع دکتری علوم سیاسی 97, منابع دکترای علوم سیاسی دانشگاه آزاد,نمونه سوالات دکتری علوم سیاسی, منابع آزمون دکتری علوم سیاسی 95, منابع آزمون دکتری علوم سیاسی 96, منابع آزمون دکتری علوم سیاسی 97,گرایش های دکتری علوم سیاسی, دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد, منابع دکترا رشته علوم سیاسی,ظرفیت پذیرش دکتری علوم سیاسی, منابع آزمون دکتری الهیات 95, منابع آزمون دکتری الهیات 96, منابع آزمون دکتری الهیات 97, منابع دکتری الهیات 95, منابع دکتری الهیات 96, منابع دکتری الهیات 97,کلیات علوم اسلامی دکتری,زبان تخصصی الهیات دکتری, منابع دکتری الهیات فقه ومبانی حقوق,زبان انگلیسی تخصصی الهیات, منابع دکتری الهیات95, منابع دکتری الهیات96, منابع دکتری الهیات97, منابع دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 95, منابع دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 96, منابع دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 97, دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی, منابع دکتری کتابداری 95, منابع دکتری کتابداری 96, منابع دکتری کتابداری 97, منابع آزمون دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی, منابع دکتری کتابداری 95, منابع دکتری کتابداری 96, منابع دکتری کتابداری 97, دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی, منابع دکتری کتابداری 95, منابع دکتری کتابداری 96, منابع دکتری کتابداری 97, منابع آزمون دکتری مدیریت, منابع آزمون دکتری مدیریت 95, منابع آزمون دکتری مدیریت 96, منابع آزمون دکتری مدیریت 97, منابع دکتری مدیریت 95, منابع دکتری مدیریت 96, منابع دکتری مدیریت 97, دکترای مدیریت 95, دکترای مدیریت 96, دکترای مدیریت 97, منابع دکتری مدیریت دولتی, منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه سراسری, منابع آزمون دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی, منابع دکتری مدیریت دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری مشاوره خانواده, منابع دکتری مشاوره دانشگاه آزاد, منابع دکتری مشاوره 95, منابع دکتری مشاوره 96, منابع دکتری مشاوره 97, منابع آزمون دکتری مشاوره 95, منابع آزمون دکتری مشاوره 96, منابع آزمون دکتری مشاوره 97,ظرفیت پذیرش دکتری مشاوره, دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی, دکترای مشاوره خانواده دانشگاه آزاد, منابع دکترای روانشناسی تربیتی, منابع دکترا روانشناسی تربیتی, منابع دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد, منابع دکتری روانشناسی سلامت, منابع دکتری روانشناسی بالینی وزارت بهداشت, منابع دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد, منابع دکتری روانشناسی بالینی سراسری, منابع دکتری روانشناسی عمومی 95, منابع دکتری روانشناسی عمومی 96, منابع دکتری روانشناسی عمومی 97, منابع دکتری روانشناسی 95, منابع دکتری روانشناسی 96, منابع دکتری روانشناسی 97, منابع آزمون دکتری ادبیات عرب, منابع آزمون دکتری ادبیات عرب 95, منابع آزمون دکتری ادبیات عرب 96, منابع آزمون دکتری ادبیات عرب 97, منابع دکتری ادبیات عرب 95, منابع دکتری ادبیات عرب 96, منابع دکتری ادبیات عرب 97, دکترای ادبیات عرب 95, دکترای ادبیات عرب 96, دکترای ادبیات عرب 97, منابع آزمون دکتری ادبیات عرب دانشگاه سراسری, منابع دکتری ادبیات عرب دانشگاه آزاد, منابع دکتری برنامه ریزی شهری,نشست پیرامون منابع دکتری جغرافیا, منابع دکتری جغرافیا 95, منابع دکتری جغرافیا 96, منابع دکتری جغرافیا 97, منابع دکتری جغرافیا95, منابع دکتری جغرافیا96, منابع دکتری جغرافیا97,جغرافیای طبیعی و انسانی ایران, منابع آزمون دکتری جغرافیا, منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی, منابع دکتری شهرسازی, منابع دکتری حسابداری دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری حسابداری سراسری, منابع دکتری حسابداری 95, منابع دکتری حسابداری 96, منابع دکتری حسابداری 97, منابع دکتری حسابداری سراسری 95, منابع دکتری حسابداری سراسری 96, منابع دکتری حسابداری سراسری 97, دکترای حسابداری در ایران,چارت دکترای حسابداری, منابع دکتری حسابداری سراسری95, منابع دکتری حسابداری سراسری96, منابع دکتری حسابداری سراسری97, منابع دکتری علوم تربیتی 95, منابع دکتری علوم تربیتی 96, منابع دکتری علوم تربیتی 97, منابع دکتری برنامه ریزی درسی,مبانی علوم تربیت, منابع دکتری فلسفه اسلامی, منابع آزمون دکتری فلسفه 95, منابع آزمون دکتری فلسفه 96, منابع آزمون دکتری فلسفه 97, منابع دکتری فلسفه 95, منابع دکتری فلسفه 96, منابع دکتری فلسفه 97,سوالات آزمون دکتری فلسفه, دکتری فلسفه علم, منابع آزمون دکتری فلسفه علم, منابع دکتری فلسفه و کلام اسلامی, منابع دکترای فلسفه هنر, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی 95, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی 96, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی 97, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی سازمان سنجش, منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 95, منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 96, منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 97, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 95, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 96, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 97, دکترای مترجمی زبان انگلیسی, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تهران, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی 95, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی 96, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی 97, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی سازمان سنجش, منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 95, منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 96, منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 97, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه علامه, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 95, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 96, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی سال 97, دکترای مترجمی زبان انگلیسی, منابع دکتری زبانشناسی همگانی 95, منابع دکتری زبانشناسی همگانی 96, منابع دکتری زبانشناسی همگانی 97, منابع دکتری زبانشناسی 95, منابع دکتری زبانشناسی 96, منابع دکتری زبانشناسی 97, منابع دکتری زبان شناسی دانشگاه تهران, منابع آزمون دکتری زبانشناسی دانشگاه تهران, منابع دکترای زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد, منابع دکتری آموزش زبان انگلیسی,وبلاگ زبانشناسی,مصاحبه دکتری زبان شناسی, منابع کارشناسی ارشد فرانسه, منابع کنکور کارشناسی زبان فرانسه,کلاسهای آمادگی کارشناسی ارشد زبان فرانسه,نمونه سوالات کنکور زبان فرانسه,کارشناسی زبان فرانسه بدون کنکور,رشته زبان فرانسه, رشته فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه آزاد,فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه شیراز,زبان باستانی ایران, منابع آزمون دکتری زبانهای باستانی, منابع آزمون دکتری زبانهای باستانی 95, منابع آزمون دکتری زبانهای باستانی 96, منابع آزمون دکتری زبانهای باستانی 97, منابع دکتری زبانهای باستانی 95, منابع دکتری زبانهای باستانی 96, منابع دکتری زبانهای باستانی 97, دکترای زبانهای باستانی 95, دکترای زبانهای باستانی 96, دکترای زبانهای باستانی 97, منابع آزمون دکتری زبانهای باستانی دانشگاه سراسری, منابع دکتری زبانهای باستانی دانشگاه آزاد, منابع کنکور دکتری زبان آلمانیو,کنکور زبان آلمانی,دانشگاههای دارای رشته زبان آلمانی,نمونه سوالات کنکور دکتری زبان آلمانی, منابع آزمون دکتری مترجمی زبان آلمانی, منابع دکتری زبان و ادبیات آلمانی,رشته زبان آلمانی در دانشگاه,رشته مترجمی زبان آلمانی, منابع آزمون دکتری زبان روسی, منابع آزمون دکتری زبان روسی 95, منابع آزمون دکتری زبان روسی 96, منابع آزمون دکتری زبان روسی 97, منابع دکتری زبان روسی 95, منابع دکتری زبان روسی 96, منابع دکتری زبان روسی 97, دکترای زبان روسی 95, دکترای زبان روسی 96, دکترای زبان روسی 97, منابع آزمون دکتری زبان روسی دانشگاه سراسری, منابع دکتری زبان روسی دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری آمار, منابع آزمون دکتری آمار 95, منابع آزمون دکتری آمار 96, منابع آزمون دکتری آمار 97, منابع دکتری آمار 95, منابع دکتری آمار 96, منابع دکتری آمار 97, دکترای آمار 95, دکترای آمار 96, دکترای آمار 97, منابع آزمون دکتری آمار دانشگاه سراسری, منابع دکتری آمار دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکترای ریاضی کاربردی, منابع آزمون دکتری ریاضی 95, منابع آزمون دکتری ریاضی 96, منابع آزمون دکتری ریاضی 97, منابع آزمون دکتری ریاضی محض 95, منابع آزمون دکتری ریاضی محض 97, منابع آزمون دکتری ریاضی محض 96,کنکور دکتری ریاضی, منابع دکتری ریاضی کاربردی 95, منابع دکتری ریاضی کاربردی 96, منابع دکتری ریاضی کاربردی 97, منابع دکتری ریاضی محض, منابع دکتری ریاضی محض 95, منابع دکتری ریاضی محض 96, منابع دکتری ریاضی محض 97, منابع دکترای ریاضی 95, منابع دکترای ریاضی 96, منابع دکترای ریاضی 97, منابع آزمون دکتری شیمی آلی 95, منابع آزمون دکتری شیمی آلی 96, منابع آزمون دکتری شیمی آلی 97, منابع آزمون دکتری شیمی تجزیه 95, منابع آزمون دکتری شیمی تجزیه 96, منابع آزمون دکتری شیمی تجزیه 97, منابع آزمون دکتری شیمی فیزیک, منابع دکتری شیمی 95, منابع دکتری شیمی 96, منابع دکتری شیمی 97,کنکور دکتری شیمی 95,کنکور دکتری شیمی 96,کنکور دکتری شیمی 97, منابع آزمون دکتری شیمی 95, منابع آزمون دکتری شیمی 96, منابع آزمون دکتری شیمی 97, دکترای شیمی الی, منابع آزمون دکتری فیزیک 95, منابع آزمون دکتری فیزیک 96, منابع آزمون دکتری فیزیک 97,کتاب تست دکتری فیزیک, منابع دکتری فیزیک 95, منابع دکتری فیزیک 96, منابع دکتری فیزیک 97,کنکور دکتری فیزیک, منابع آزمون دکتری فوتونیک, دکترای فیزیک,نمونه کارنامه دکتری فیزیک, منابع آزمون دکتری هواشناسی, منابع آزمون دکتری هواشناسی 95, منابع آزمون دکتری هواشناسی 96, منابع آزمون دکتری هواشناسی 97, منابع دکتری هواشناسی 95, منابع دکتری هواشناسی 96, منابع دکتری هواشناسی 97, دکترای هواشناسی 95, دکترای هواشناسی 96, دکترای هواشناسی 97, منابع آزمون دکتری هواشناسی دانشگاه سراسری, منابع دکتری هواشناسی دانشگاه آزاد,زمین شناسی فیزیکی pdf,دانلود رایگان کتاب زمین شناسی ,دانلود کتاب زمین شناسی ,دانلود زمین شناسی ,زمین شناسی فیزیکی,دانلود کتاب زمین شناسی فیزیکی پیام نور, منابع دکتری زمین شناسی 95,زمین شناسی فیزیکی اخروی, منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری, منابع ارشد زیست شناسی جانوری,رشته زیست شناسی جانوری,بازار کار رشته زیست شناسی جانوری,ارشد زیست شناسی جانوری وزارت علوم, منابع ارشد زیست شناسی جانوری,معرفی رشته زیست شناسی جانوری, منابع کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی, منابع کنکور ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی, منابع کنکور ارشد ژنتیک, منابع ارشد سلولی زیست شناسی سلولی مولکولی,کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه آزاد, منابع ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی وزارت علوم, منابع آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی, منابع ارشد زیست شناسی گیاهی,رشته زیست شناسی گیاهی,بازار کار رشته زیست شناسی گیاهی,ارشد زیست شناسی گیاهی وزارت علوم,معرفی رشته زیست شناسی گیاهی, منابع کنکور ارشد ژئوفیزیک, منابع ارشد ژئوفیزیک,کارشناسی ارشد ژئوفیزیک,ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ژئوفیزیک,رشته ژئوفیزیک, منابع آزمون دکتری علوم شناختی وزارت بهداشت,آینده شغلی دکترای علوم شناختی, دکتری علوم شناختی,بازار کار رشته علوم شناختی,علوم شناختی+دانشگاه تبریز, منابع آزمون دکترای نرم افزار دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری کامپیوتر نرم افزار دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری کامپیوتر هوش مصنوعی, منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد,گرایش های دکتری علوم کامپیوتر, منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار 95, دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر 95, منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر 96, منابع آزمون دکتری علوم کامپیوتر 97, منابع دکترای نانو مواد, دکترای فناوری نانو,ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی فناوری نانو, منابع آزمون دکتری نانو شیمی, دکترای مهندسی هسته ای,مهندسی هسته ای پرتو پزشکی, منابع ارشد پرتو پزشکی,مهندسی هسته ای گرایش راکتور,دانشگاه های دارای رشته فیزیک هسته ای,پزشکی هسته ای, منابع آزمون دکتری برق الکترونیک, منابع آزمون دکتری برق قدرت 95, منابع آزمون دکتری برق قدرت 96, منابع آزمون دکتری برق قدرت 97,, منابع آزمون دکتری برق 95, منابع آزمون دکتری برق 96, منابع آزمون دکتری برق 97, منابع دکتری برق قدرت,سوالات آزمون دکتری برق 95,سوالات آزمون دکتری برق 96,سوالات آزمون دکتری برق 97,دروس کنکور دکتری برق مخابرات, منابع آزمون دکتری برق قدرت دانشگاه آزاد,مواد آزمون دکتری برق 95, دکتری پلیمر, دکتری پلیمر دانشگاه آزاد,مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر, منابع آزمون دکتری عمران 95, منابع آزمون دکتری عمران 96, منابع آزمون دکتری عمران 97, منابع دکتری عمران 95, منابع دکتری عمران 96, منابع دکتری عمران 97, منابع آزمون دکتری عمران سازه دانشگاه آزاد,دروس دکتری سازه,تعداد واحدهای دکترای عمران سازه, منابع دکتری عمران خاک و پی, منابع آزمون دکتری عمران مدیریت ساخت,سوالات دکتری عمران, منابع آزمون دکترای نرم افزار دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری کامپیوتر نرم افزار دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری کامپیوتر هوش مصنوعی,گرایش های دکتری مهندسی کامپیوتر, منابع آزمون دکتری کامپیوتر دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار 95, منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار 96, منابع آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار 97, دکتری نرم افزار دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری کامپیوتر 95, منابع آزمون دکتری کامپیوتر 96, منابع آزمون دکتری کامپیوتر 97, منابع کنکور دکتری متالورژی,مصاحبه دکتری متالورژی, دکتری متالورژی, منابع ارشد مهندسی مواد, منابع آزمون دکتری مکانیک جامدات, منابع آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی, منابع آزمون دکتری مکانیک 95, منابع آزمون دکتری مکانیک 96, منابع آزمون دکتری مکانیک 97,گرایش های دکتری مکانیک, دکتری مکانیک تبدیل انرژی, دکتری مکانیک دانشگاه ازاد, دکتری تبدیل انرژی,کنکور دکتری مکانیک, کتاب تحلیل سیستم های انرژی,جزوه تحلیل سیستم های انرژی,تحلیل سیستمهای انرژی, دکترای مهندسی سیستمهای انرژی,دانلود جزوه تحلیل سیستم های انرژی, منابع آزمون دکتری مهندسی سیستمهای انرژی,مهندسی انرژی, منابع آزمون دکتری صنایع دانشگاه آزاد,گرایشهای دکتری مهندسی صنایع, منابع دکتری مهندسی صنایع 95, منابع دکتری صنایع 95,ظرفیت پذیرش دکتری مهندسی صنایع,دانشگاه های دکترای صنایع,دانشگاه های دکتری مهندسی صنایع, دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد, منابع دکتری مهندسی محیط زیست, منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه تهران, دکترای محیط زیست دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکترای محیط زیست, منابع دکتری محیط زیست سراسری, دکتری محیط زیست پیام نور, دکتری آلودگی محیط زیست, منابع دکتری آلودگی محیط زیست 95, منابع دکتری آلودگی محیط زیست 96, منابع دکتری آلودگی محیط زیست 97, منابع ازمون دکتری 95, منابع ازمون دکتری 96, منابع ازمون دکتری 97, منابع آزمون دکتری نساجی, منابع آزمون دکتری 95 دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری 96 دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری 97 دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری آزاد, منابع آزمون دکتری آزاد 95, منابع آزمون دکتری آزاد 96, منابع آزمون دکتری آزاد 97, منابع آزمون دکتری نساجی , منابع آزمون دکتری نساجی 95, منابع آزمون دکتری نساجی 96, منابع آزمون دکتری نساجی97, منابع آزمون دکتری نساجی 95, منابع آزمون دکتری نساجی 96, منابع آزمون دکتری نساجی 97, دکترای مهندسی نفت دانشگاه آزاد, دکترای نفت در ایران,دروس دکترای مهندسی نفت, دکتری نفت, منابع آزمون دکتری معدن, منابع آزمون دکتری معدن 95, منابع آزمون دکتری معدن 96, منابع آزمون دکتری معدن 97, منابع دکتری معدن 95, منابع دکتری معدن 96, منابع دکتری معدن 97, دکترای معدن 95, دکترای معدن 96, دکترای معدن 97, منابع آزمون دکتری معدن دانشگاه سراسری, منابع دکتری معدن دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی, منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی 95, منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی 96, منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی 97, منابع دکتری مهندسی پزشکی 95, منابع دکتری مهندسی پزشکی 96, منابع دکتری مهندسی پزشکی 97, دکترای مهندسی پزشکی 95, دکترای مهندسی پزشکی 96, دکترای مهندسی پزشکی 97, منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری, منابع دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد, منابع ازمون دکتری مهندسی دریا 95, منابع آزمون دکتری مهندسی دریا, منابع آزمون دکتری 95 دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری مهندسی دریا آزاد,کتاب های دکتری مهندسی دریا , منابع آزمون دکتری مهندسی دریا 96, منابع آزمون دکتری مهندسی دریا 97, دانشگاه های دارای کارشناسی ارشد نقشه برداری, منابع آزمون کارشناسی ارشد نقشه برداری,دانلود جزوات کنکور ارشد نقشه برداری,دانشگاههایی که ارشد نقشه برداری دارند,کتاب های کنکور ارشد نقشه برداری,کارنامه ارشد نقشه برداری,گرایش های ارشد نقشه برداری, منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای, منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای 95, منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای 96, منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای 97, منابع دکتری مهندسی هسته ای 95, منابع دکتری مهندسی هسته ای 96, منابع دکتری مهندسی هسته ای 97, دکترای مهندسی هسته ای 95, دکترای مهندسی هسته ای 96, دکترای مهندسی هسته ای 97, منابع آزمون دکتری مهندسی هسته ای دانشگاه سراسری, منابع دکتری مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد, ظرفیت ارشد هوافضا,کتاب های کنکور ارشد هوافضا,سوالات کنکور ارشد هوافضا,سنجش امیرکبیر ارشد هوافضا,کتاب های کنکور کارشناسی ارشد هوافضا, منابع کارشناسی ارشد هوا و فضا,مهندسی هوافضا, منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا, منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا 95, منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا 96, منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا 97, منابع دکتری مهندسی هوافضا 95, منابع دکتری مهندسی هوافضا 96, منابع دکتری مهندسی هوافضا 97, دکترای مهندسی هوافضا 95, دکترای مهندسی هوافضا 96, دکترای مهندسی هوافضا 97, منابع آزمون دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه سراسری, منابع دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی 95, منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی 96, منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی 97,گرایش های دکتری مهندسی شیمی, منابع آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی, منابع دکتری مهندسی شیمی 95, منابع دکتری مهندسی شیمی 96, منابع دکتری مهندسی شیمی 97, دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد,بسته های آموزشی دکتری مهندسی شیمی, دکترای مهندسی شیمی 95, دکترای مهندسی شیمی 96, دکترای مهندسی شیمی 97,سوالات آزمون دکتری مهندسی شیمی, منابع آزمون دکتری اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی, منابع آزمون دکتری اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 95, منابع آزمون دکتری اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 96, منابع آزمون دکتری اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 97, منابع دکتری اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 95, منابع دکتری اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 96, منابع دکتری اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 97, دکترای اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 95, دکترای اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 96, دکترای اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی 97, منابع آزمون دکتری اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی دانشگاه سراسری, منابع دکتری اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد , منابع آزمون دکتری چوب و جنگل, منابع آزمون دکتری چوب و جنگل 95, منابع آزمون دکتری چوب و جنگل 96, منابع آزمون دکتری چوب و جنگل 97, منابع دکتری چوب و جنگل 95, منابع دکتری چوب و جنگل 96, منابع دکتری چوب و جنگل 97, دکترای چوب و جنگل 95, دکترای چوب و جنگل 96, دکترای چوب و جنگل 97, منابع آزمون دکتری چوب و جنگل دانشگاه سراسری, منابع دکتری چوب و جنگل دانشگاه آزاد, منابع دکتری صنایع غذایی 95, منابع دکتری صنایع غذایی 96, منابع دکتری صنایع غذایی 97, منابع آزمون دکتری صنایع غذایی دانشگاه آزاد, منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی, گرایش های ارشد صنایع غذایی, کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی, سوالات کنکور ارشد صنایع غذایی, ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد صنایع غذایی, منابع ارشد صنایع غذایی 95, منابع ارشد صنایع غذایی 96, منابع ارشد صنایع غذایی 97, منابع آزمون دکتری علوم خاک, منابع آزمون دکتری علوم خاک 95, منابع آزمون دکتری علوم خاک 96, منابع آزمون دکتری علوم خاک 97, منابع دکتری علوم خاک 95, منابع دکتری علوم خاک 96, منابع دکتری علوم خاک 97, دکترای علوم خاک 95, دکترای علوم خاک 96, دکترای علوم خاک 97, منابع آزمون دکتری علوم خاک دانشگاه سراسری, منابع دکتری علوم خاک دانشگاه آزاد , منابع آزمون دکتری علوم دامی, منابع آزمون دکتری علوم دامی 95, منابع آزمون دکتری علوم دامی 96, منابع آزمون دکتری علوم دامی 97, منابع دکتری علوم دامی 95, منابع دکتری علوم دامی 96, منابع دکتری علوم دامی 97, دکترای علوم دامی 95, دکترای علوم دامی 96, دکترای علوم دامی 97, منابع آزمون دکتری علوم دامی دانشگاه سراسری, منابع دکتری علوم دامی دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری گیاه پزشکی, منابع آزمون دکتری گیاه پزشکی 95, منابع آزمون دکتری گیاه پزشکی 96, منابع آزمون دکتری گیاه پزشکی 97, منابع دکتری گیاه پزشکی 95, منابع دکتری گیاه پزشکی 96, منابع دکتری گیاه پزشکی 97, دکترای گیاه پزشکی 95, دکترای گیاه پزشکی 96, دکترای گیاه پزشکی 97, منابع آزمون دکتری گیاه پزشکی دانشگاه سراسری, منابع دکتری گیاه پزشکی دانشگاه آزاد, منابع ارشد زراعت, منابع کارشناسی ارشد اصلاح نباتات, منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی, کارشناسی ارشد زراعت, گرایش های کارشناسی ارشد اصلاح نباتات, کتاب تست کارشناسی ارشد زراعت, رشته های ارشد کشاورزی, منابع ارشد باغبانی, منابع آزمون دکتری شیلات, منابع آزمون دکتری شیلات 95, منابع آزمون دکتری شیلات 96, منابع آزمون دکتری شیلات 97, منابع دکتری شیلات 95, منابع دکتری شیلات 96, منابع دکتری شیلات 97, دکترای شیلات 95, دکترای شیلات 96, دکترای شیلات 97, منابع آزمون دکتری شیلات دانشگاه سراسری, منابع دکتری شیلات دانشگاه آزاد, منابع ارشد باغبانی, منابع کارشناسی ارشد گیاهان دارویی,گرایش های ارشد باغبانی, منابع کارشناسی ارشد باغبانی گرایش گیاهان دارویی, منابع ارشد باغبانی 95, منابع ارشد باغبانی 95, منابع ارشد باغبانی 97, مهندسی کشاورزی علوم باغبانی, منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی, دانشگاههای دارای رشته گیاهان دارویی, منابع آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه تهران, منابع دکتری آلودگی محیط زیست 95, منابع دکتری آلودگی محیط زیست 96, منابع دکتری آلودگی محیط زیست 97, دکتری محیط زیست پیام نور, منابع آزمون دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد, منابع دکتری محیط زیست سراسری, دکترای محیط زیست دانشگاه آزاد, منابع دکتری آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد, منابع دکتری مهندسی محیط زیست , منابع آزمون دکتری مکانیک بیوسیستم, منابع آزمون دکتری مکانیک بیوسیستم 95, منابع آزمون دکتری مکانیک بیوسیستم 96, منابع آزمون دکتری مکانیک بیوسیستم 97, منابع دکتری مکانیک بیوسیستم 95, منابع دکتری مکانیک بیوسیستم 96, منابع دکتری مکانیک بیوسیستم 97, دکترای مکانیک بیوسیستم 95, دکترای مکانیک بیوسیستم 96, دکترای مکانیک بیوسیستم 97, منابع آزمون دکتری مکانیک بیوسیستم دانشگاه سراسری, منابع دکتری مکانیک بیوسیستم دانشگاه آزاد و منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی, منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی 95, منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی 96, منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی 97, منابع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی 95, منابع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی 96, منابع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی 97, دکترای مکانیزاسیون کشاورزی 95, دکترای مکانیزاسیون کشاورزی 96, دکترای مکانیزاسیون کشاورزی 97, منابع آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه سراسری, منابع دکتری مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی, منابع آزمون دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 95, منابع آزمون دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 96, منابع آزمون دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 97, منابع دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 95, منابع دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 96, منابع دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 97, دکترای مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 95, دکترای مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 96, دکترای مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی 97, منابع آزمون دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی دانشگاه سراسری, منابع دکتری مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد, دانشگاه های دکتری پژوهش هنر, پژوهش هنر چیست, دکتری پژوهش هنر دانشگاه آزاد, منابع کنکور دکتری هنر اسلامی, نمونه سوالات آزمون دکتری پژوهش هنر, رشته های دکتری هنر, جزوات دکتری پژوهش هنر, دکتری پژوهش هنر دانشگاه تهران, منابع آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه سراسری, منابع دکتری شهرسازی 95, منابع دکتری شهرسازی 96, منابع دکتری شهرسازی 97, منابع آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد,اسکیس دکتری شهرسازی, منابع دکتری طراحی شهری, منابع دکتری شهرسازی 95, منابع دکتری شهرسازی 96, منابع دکتری شهرسازی 97, دکتری شهرسازی آزاد, دکترای طراحی شهری, دکتری مرمت بنا دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکترای مرمت بنا, کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی, منابع دکتری مرمت, منابع دکتری مرمت بنا, منابع دکتری معماری دانشگاه آزاد, گرایش های دکترای معماری, دانشگاه های دکترای معماری, دکترای معماری چند ساله؟, منابع ازمون دکتری معماری دانشگاه سراسری, سوالات آزمون دکتری معماری, آزمون دکتری معماری اسکیس دارد؟, دکترای معماری دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکتری مدیریت ساخت دانشگاه آزاد, ظرفیت پذیرش دکترای مدیریت پروژه و ساخت, ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت ساخت, دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد, ظرفیت دکتری مدیریت پروژه, دکتری مدیریت پروژه و ساخت,دانشگاه های دکتری مدیریت پروژه و ساخت, سوالات کنکور دکتری مدیریت پروژه و ساخت , کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی, دروس کارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی, منابع ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی, کارشناسی ارشد رشته مرمت واحیای بناهای تاریخی, دکتری مرمت بنا دانشگاه آزاد, منابع آزمون دکترای مرمت بنا, منابع آزمون دکترا, منابع ازمون دکتری, منابع کنکور دکتری, اخبار آزمون دکتری 96, منابع آزمون دکتری 96, منابع آزمون کنکور دکتری , منابع PhD, سوالات ازمون دکتری, جزوات آزمون دکتری, پذیرش آزمون دکتری, آزمون دکتری97, آزمون دکترا 96, آزمون دکتری 96, دکتری سراسری97, آزمون دکتری آزاد97, آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد, آزمون مصاحبه دکتری, آزمون مصاحبه دکترا, راه های قبولی در دکتری, روش قبولی در دکتری, دانلود سوالات کنکور دکتری, منابع آزمون دکتری سراسری, منابع آزمون دکتری آزاد, منابع کنکور دکتری, آزمون دکتری فنی مهندسی, آزمون دکتری دامپزشکی, آزمون دکتری علوم پایه, آزمون دکتری علوم پزشکی, آزمون دکتری علوم انسانی, آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی, آزمون دکتری هنر, آزمون دکتری زبان, آزمون دکتری تربیت بدنی, مشاوره آزمون دکتری, جزوات تضمينی دکتری, جزوه دکتری, جزوه درسی دکتری, جزوه کنکور دکتری, مرجع آزمون دکتری, دکتری تخصصی آزاد, دکتری تخصصی دانشگاه آزاد, منابع دکتری ازاد,منابع دکترا ازاد,  ثبت نام آزمون دکتری96, اعلام نتيجه آزمون دکتری96, دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 96 , منابع آزمون مرحله دوم دكتري


داوطلبان گرامی لطفا جهت اطلاع از قیمت بسته های آموزشی با شماره‌های موسسه (44031690) تماس بگیرید.

اطلاعات و قیمت های این سایت بروز نمی باشد و مربوط به سال 90 و ماقبل می باشد، برای مشاهده اطلاعات بروز به سایت سنجش امیرکبیر به نشانی www.sanjeshEtakmili.com مراجعه نمایید.

www.sanjeshEtakmili.com

www.sanjeshEamirkabir.com

 

 


 

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 92

 


مصاحبه دکتری 92

 


 

دانلود رایگان سوالات آزمون دکتری سراسری سال 92

 

از روز شنبه 19 اسفند 91، کلیه سوالات آزمون دکتری سراسری سال 92 در تالار گفتگوی دکترا قرار داده شده اند برای دانلود سوالات نیاز به عضویت می باشد.

سوال و پاسخ تشریحی زبان عمومی دکتری 92 و سوالات استعداد تحصیلی دکتری 92 و سوالات زبان عمومی گروه زبان  در سایت سنجش امیرکبیر دات کام جهت دانلود رایگان قرار داده شد.


منابع آزمون دکتری سراسری و آزاد سال 92 طبق دفترچه سال 92 ارائه می شوند.


جدول تغییرات آزمونهای دکتری سراسری و آزاد در سال 92

 

تغییرات آزمون دکتری دولتی

تغییرات آزمون دکتری آزاد

1. مساوی شدن وزن مصاحبه و آزمون کتبی

2. افزایش مواد درسی به 286

3. برگزاری آزمون در اسفندماه سال جاری

4.گزینش علمی بر اساس 80 درصد آزمون و 20 درصد معدل تراز شده کارشناسی و کارشناسی ارشد

1.برگزاری آزمون به صورت تستی

2. افزایش 22 درصدی تعداد رشته محلها

3.  حق انتخاب حداکثر 5 واحد دانشگاهی

4.پذیرش دانشجو بر اساس نمره کل حاصل از آزمون کتبی با سهم 75 درصد و مصاحبه علمی با سهم 25 درصد

 


 

آیا می دانید دروس زبان و استعداد تحصیلی در آزمون دکتری ضریب پنهان دارند؟؟؟
ضریب پنهان چیست؟
چرا مشاوران با تجربه تاکید زیادی بر روی این دروس دارند؟؟؟

همگان می‌دانند میانگین درصد درس زبان یا استعداد در هر رشته‌ای از میانگین درصد سایر دروس (دروس تخصصی سطح کارشناسی وکارشناسی ارشد)کمتر است (مثلا برای درسی مثل زبان این عدد حدود 2.5 درصد بطور میانگین می‌باشد.) حال اگر فردی در امتحان دکتری این دو درس را 60 درصد بزند ضریب پنهان آن برابر است با:

60/2.5=24
ضریب درس زبان یا استعداد*60*24= تراز فرد
ضریب زبان 2 و ضریب استعداد 1
مثلا برای درس زبان = 2880

در صورتی‌که اگر این فرد دروس تخصصی را 90 درصد بزند و میانگین درصد افراد شرکت کننده دراین دروس بطورمثال 25 درصد و ضریب این دروس 4 باشد ضریب پنهان برابرست با:

90/25=3.6
ترازفرد= 3.6*90*4=1296

پس با مقایسه دو عدد1296 و 2880 می‌توان نتیجه گرفت که تاثیر درس‌هایی مثل زبان و استعداد درکنکور دکتری چقدر زیاد است و تمرکز بر روی این دروس به چه میزان می‌تواند‌ در موفقیت داوطلبان کمک شایانی نماید یادمان باشد همیشه برگ برنده شما در گرو نقاط ضعف دیگران است.

 

 

 

سشدتثسا ، سشدتثساثفشنئهمه ، سشدتثساثفشنئهمه.زخئ ، سشدتثساثفشنئهمه.خقل ، سشدتثساثفشنئهمه.هق ، سشدتثساثفشنئهمه.دثف ، سشدتثسا.دثف ، سشدتثسافشنئهمه ، سشدتثسافشنئهمه.دثف ، سنجش ، تکمیلی ، تکیلی ، سنجش تکیلی ، سوالات کنکور ، اخبار کنکور ، آزمون ، دکتری ، ارشد ، حای ، پی اچ دی ، شقساشی ، دانلود رایگان ، کلید سوالات کنکور ، خطهد ، اکسین ، سشدتثسا.هق ، سشدتثسا.خقل ، سشدتثسارشیشدثسا ، سنجش و دانش ، سنجش پورتال ، پورتال سنجش ،  sanjesh.org , sanjesh.ir , sanjeshazmoon , unr , عدق ، یو ان آر ، عدق.هق ، اخبار دانشگاهی , www.sanjeshetakmili.ir , سشدتثساحخقفشم ، سشدتثساحخقفشم.زخئ ، سشدتثساحخقفشم.هق  ، سنجش پورتال , sanjeshetakmili.org , sanjeshazmoon.com یخنفخقش، یخنفخقش.هق، حای ، پی اج دی ، یخزفخقش ، یخزفخقش.هق ، doktora , doktora.ir , doctora , doctora.ir , phd , \d h] nd , sk[a , sk[a j;ldgd , sk[a \,vjhg , sk[a j;ldgd nhj ;hl , d, hk Hv , منابع آزمون دکتری ، منابع آزمون ارشد ، دکتری ، ارشد ، کنکور ، آزمون ، azmoon.in , azmoon.com , azmoon.net , unp.ir , unr.ir , www.doktora.ir , www.sanjeshetakmili.com , www.sanjeshportal.com , www.sanjeshetakmili.org , سنجش و دانش , sanjesh.ir , sanjeshetakmili.com , sanjeshetakmili.ir ,doctora.ir , www.doctora.ir ، نمونه کارنامه ، دانلود نمونه کارنامه ، نمونه کارنامه ارشد ، نمونه کارنامه دکتری ، ارشد ، دکتری ، کارشناسی ارشد ، سراسری ، وزارت بهداشت ، آزاد ، آزمون آزمایشی ، آزمون وکالت ، آزمون قضاوت ، آزمون سردفترداری ، آزمون مهندسی فناوری ارشد ، پارسه ، ماهان ، حشقسث ، ئشاشد ، شظئخخد.هد و  parse , parseh , mahan , mahanportal , mahanportal.ir , paresportal.ir , portalsanjesh،  sanjeshportal ، sanjeshetakmili , sanjeshtakmili , sanjesh.net , parseportal , parsehportal , parsehportal.ir , modaresanesharif , modaresanesharif.ac.ir , مدرسان شریف , azmoon.org , unp ,

 

 

 

 

دانلود دفترچه راهنمای دوره دکتری تخصصی رشته علوم پایه پزشکی و بهداشت

دانلود دفترچه راهنمای دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 1391 و 1392

دانلود فلش کارت لغات انگلیسی

دانلود لغات عمومی تمامی رشته ها

دانلود راهنمای دریافت مدرک دکتری

دانلود فایل صوتی نمونه خودآموز زبان عمومی

دانلود فایل تصویری نمونه خودآموز زبان عمومی

دانلود دفترچه شماره 2 راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری سراسری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال 1391

دانلود دفترچه راهنمای دوره دکتری تخصصی (Ph.D) با آزمون و بدون آزمون سال 1392

-->